ReklamaB1 - prenumerata NW podstrony

SZKOLENIA

SZKOLENIA

ponad rok temu  24.10.2017, ~ Administrator   

Organizator: Autos

Miejsce: Cen­trum Szko­le­nio­we Tech­ni­ki Mo­to­ry­za­cyj­nej BOSCH, 02-231 War­sza­wa, ul. Ju­trzen­ki 105

Data rozpoczęcia: 19.12.2017

Data zakończenia: 21.12.2017

Na­pra­wa wtry­ski­wa­czy Com­mon Ra­il przy po­mo­cy na­rzę­dzi trze­cie­go eta­pu

Część teo­re­tycz­na:

 • iden­ty­fi­ka­cja wtry­ski­wa­czy
 • bu­do­wa wtry­ski­wa­czy elek­tro­ma­gne­tycz­nych sa­mo­cho­dów oso­bo­wych i cię­ża­ro­wych
 • oce­na uszko­dzo­nych pod­ze­spo­łów
 • urzą­dze­nia i na­rzę­dzia III eta­pu na­pra­wy wtry­ski­wa­czy
 • prze­bieg na­pra­wy i po­mia­rów
 • prze­bieg ba­da­nia wtry­ski­wa­czy na sto­le pro­bier­czym

Część prak­tycz­na:

 • na­pra­wa wtry­ski­wa­czy CRI oraz CRIN z wy­ko­rzy­sta­niem na­rzę­dzi do III eta­pu na­pra­wy (re­gu­la­cja pa­ra­me­trów, po­miar sko­ku rdze­nia)
 • ba­da­nie i oce­na wy­ni­ków te­stu elek­tro­ma­gne­tycz­nych wtry­ski­wa­czy Com­mon Ra­il z wy­ko­rzy­sta­niem sto­łu pro­bier­cze­go EPS 708

RO­DZAJ: Warsz­ta­ty pod­sta­wo­we, 30% teo­ria 70% prak­ty­ka

GRU­PA DO­CE­LO­WA: me­cha­ni­cy

CZAS TRWA­NIA: 3 dni

DA­TA SZKO­LE­NIA:

Ter­min 1: 19.12 - 21.12.2017 r.ZA­PI­SY

KOSZ­TY SZKO­LE­NIA: 1500 zł net­to za oso­bę.
Ce­na obej­mu­je ca­te­ring, ma­te­ria­ły szko­le­nio­we, cer­ty­fi­kat z ukoń­cze­nia szko­le­nia.

MIEJ­SCE SZKO­LE­NIA: Cen­trum Szko­le­nio­we Tech­ni­ki Mo­to­ry­za­cyj­nej BOSCH, 02-231 War­sza­wa, ul. Ju­trzen­ki 105

KON­TAKT: Ka­rol Fi­lar­ski, tel. +48 723 686 885, e-ma­il: szko­le­nia@​autos.​com.​pl

Poleć innym

Jak się czujesz po przeczytaniu tego artykułu ? Głosów: 1

 • 0
  ZADOWOLONY
 • 0
  ZASKOCZONY
 • 0
  POINFORMOWANY
 • 0
  OBOJĘTNY
 • 0
  SMUTNY
 • 0
  WKURZONY
 • 1
  BRAK SŁÓW

Komentarze (0)

dodaj komentarz
Aby dodać komentarz musisz podać wynik
  Nie ma jeszcze komentarzy...
do góry strony