Lakiernictwo i blacharstwo

ponad rok temu  28.05.2013, ~ Administrator - ,   Czas czytania 8 minut

Powłoki lakierowe

PROJEKT DYREKTYWY PARLAMENTU I RADY EUROPY

Już od 1 maja, czyli za niespełna miesiąc Polska stanie się pełnoprawnym członkiem Unii Europejskiej, a nasi przedstawiciele znajdą się w Parlamencie Europejskim oraz Radzie Europy. Od tego momentu w krajach członkowskich będzie obowiązywało ustawodawstwo Unii Europejskiej.

Przytaczam poniżej tę część, która powinna najbardziej zainteresować warsztaty lakiernicze:
Temat projektu:
Stanowisko Rady Europejskiej wobec Dyrektywy Parlamentu Europejskiego dotyczące ograniczenia emisji lotnych związków organicznych (VOC) na skutek stosowania rozpuszczalników organicznych w farbach, lakierach i produktach renowacyjnych do pojazdów (autorefinish) oraz poprawek do Dyrektywy 1999/13/EC.
1.) Dyrektywa 2001/81/EC Parlamentu Europejskiego oraz Rady z dnia 23 października 2001 r. dotycząca ograniczeń emisji określonych zanieczyszczeń atmosferycznych ustanawia pułapy emisji określonych zanieczyszczeń, włączając VOC, które mają zostać zrealizowane przed rokiem 2010 jako część zintegrowanej strategii zwalczania zakwaszenia i poziomu ozonu.
2.) Zawartość VOC w farbach, lakierach
i produktach autorefinish jest przyczyną emisji znacznych ilości VOC do atmosfery,
co prowadzi do tworzenia się utleniaczy fotochemicznych (rodników) w granicznej warstwie troposfery.
3.) Dlatego też zawartość VOC w farbach, lakierach i produktach renowacyjnych powinna być zredukowana na tyle, na ile pozwalają na to uwarunkowania techniczne i ekonomiczne, biorąc pod uwagę warunki klimatyczne.
4.) Kraje Członkowskie powinny móc wydawać specjalne licencje na sprzedaż i zakup określonych produktów w ściśle okreś-lonych i ograniczonych ilościach nie uwzględniając wartości granicznych w wymienionej Dyrektywie.
5.) Ilość VOC emitowanych na skutek stosowania farb, lakierów i produktów renowacyjnych powinna być monitorowana celem sprawdzenia, czy wielkości te nie przekraczają wartości granicznych.
6.) Kraje Członkowskie powinny wprowadzić dodatkowo własne metody monitorowania emisji związanej z autorefinishem zgodnie z Dyrektywą 70/156/EEC z 6 lutego 1970 r.
7.) Kraje Członkowskie powinny ustanowić reguły nakładania kar za naruszenie i łamanie klauzul tej Dyrektywy. Kary powinny być efektywne i proporcjonalne do wykroczenia.
8.) Kraje Członkowskie powinny składać raporty dotyczące wdrażania tej Dyrektywy do Rady Europy.

Artykuł 1
Cel i Zakres
Celem niniejszej Dyrektywy jest wprowadzenie ograniczenia zawartości VOC w farbach, lakierach i produktach autorefinish
w celu zapobiegania lub redukcji zanieczyszczenia powietrza polegającego na tworzeniu się ozonu w troposferze (Efekt cieplarniany) na skutek emisji VOC.
Aby osiągnąć cel określony w punkcie 1, Dyrektywa określa wymagania techniczne dla farb, lakierów i produktów autorefinish.

Artykuł 2
Definicje
Dla skuteczności Dyrektywy ustala się następujące definicje:
1.) ”Competent authoriti” – “Kompetentny Organ Prawodawczy” – oznacza organ lub organy prawodawcze lub też organy odpowiedzialne na mocy prawa z ramienia Kraju Członkowskiego za wprowadzenie i zastosowanie obowiązków wynikających z Dyrektywy.
2.) “Substances” – “Substancje” – oznacza każdy pierwiastek chemiczny i jego związki, w postaci występującej naturalnie lub
w postaci przemysłowej, wyprodukowanej
w każdym stanie skupienia.
3.) “Preparation” – “Preparat”: oznacza mieszaninę lub roztwór składający się z dwóch lub więcej substancji.
4.) “Organic compound” – “Związek organiczny” – oznacza każdy związek zawierający przynajmniejjeden atom węgla i jeden lub więcej atomów wodoru, tlenu, siarki, fosforu, krzemu, azotu, halogenu, za wyjątkiem tlenków węgla oraz nieorganicznych węglanów i dwuwęglanów.
5.) “Volatile organic compound” – “Lotny związek organiczny”(VOC) – oznacza każdy związek organiczny o temperaturze wrzenia mniejszej lub równej 250oC mierzonej przy standardowym ciśnieniu 101,3 kPa.
6.) “VOC content” – “Zawartość VOC” – oznacza zawartość lotnych związków organicznych wyrażoną w g/l, w produkcie
w jego postaci gotowej do użycia. Zawartość lotnych związków organicznych w produkcie, który reaguje chemicznie podczas suszenia tworząc składnik powłoki nie jest wliczana w skład VOC.
7.) “Organic solvent” – “Rozpuszczalnik organiczny” – oznacza jakkkolwiek VOC używany oddzielnie lub w połączeniu z innymi środkami do rozpuszczania lub rozcieńczania surowców, produktów lub odpadów, lub też używany jest jako środek czyszczący, medium dyspersyjne, regulator lepkości, regulator napięcia powierzchniowego, plastyfikator lub jako konserwant.
8.) “Coating” – “Powłoka” – oznacza każdy preparat, włączając w to wszystkie rozpuszczalniki organiczne oraz preparaty zawierające rozpuszczalniki organiczne, które używane są do wytworzenia na danej powierzchni filmu o właściwościach dekoracyjnych, ochronnych lub innych.
9.) “Film” – “Film”(warstwa) – oznacza ciągłą warstwę powstałą na skutek nałożenia na powierzchnię jednej lub kilku powłok.
10.) “Water born coating(WB)” – “Powłoki wodorozcieńczalne (WB)” – oznacza powłoki, lepkość regulowana jes za pomocą użycia wody.
10.) “Solvent born coating (SB)” – “Powłoki rozcieńczalne organicznie (SB)” – oznacza powłoki, których lepkość regulowana jest za pomocą rozcieńczalników organicznych.
11.) “Placing on the market” – “Umieścić na rynku” – oznacza to uczynić dostępnym dla partnerów lub krajów trzecich ich towarów za opłatą lub bez. Import do Unijnej Strefy Celnej powinien być uważany za “umieszczenia na rynku”. Temat ten reguluje przytoczona Dyrektywa.

Artykuł 3
Wymagania
1.) Państwa Członkowskie powinny mieć pewność, że produkty, o których mowa w ANEKSIE I, umieszczone są na rynku na ich terytorium po terminie określonym w ANEKSIE II, tylko wówczas, gdy zawartość VOC nie przekracza określonych w ANEKSIE II wartości i jest zgodna z artykułem 4.
W celu stwierdzenia zawartości VOC
z obowiązującymi normami z ANEKSU II, należy zastosować metody analityczne zawarte w ANEKSIE III.
W przypadku produktów określonych
w ANEKSIE I, które są gotowe do użycia dopiero po dodaniu rozcieńczalnika lub innych komponentów zawierających rozpuszczalniki, wartości graniczne zawartości VOC zawarte w ANEKSIE II odnoszą się do gotowej mieszanki.
2.) Kraje Członkowskie mogą odstąpić od speł-nienia powyższych wymogów w przypadku produktów sprzedawanych do wyłącznego użytku i czynności opisanych w Dyrektywie 1999/13/EC i prowadzonych w zarejestrowanych i autoryzowanych zakładach zgodnie
z Artykułami 3 i 4 tej Dyrektywy.
3.) Dla celów renowacji zabytkowych pojazdów uznanych przez kompetentne organy za przedstawiającą wartość historyczną i kulturową, Kraje Członkowskie mogą przyznawać licencję na zakup i sprzedaż określonych ilości produktów, które nie spełniają norm dotyczących zawartości VOC.
4.) Produkty, o których mowa w Dyrektywie, które zostaną wyprodukowane przed datą wyznaczoną w ANEKSIE II i nie spełniają wspomnianych wymogów mogą jedynie zostać wprowadzone na rynek na okres 12 m-cy od daty uprawomocnienia wymogów.

Artykuł 4
Etykietowanie
Kraje Członkowskie powinny upewnić się, że produkty, o których mowa w ANEKSIE I,są zaopatrzone w etykietę przed wprowadzeniem na rynek. Etykiety powinny zawierać
a). podkategorię produktu oraz zawartość VOC g/l;
b). maksymalną zawartość VOC w g/l
w produkcie gotowym do użycia.

Artykuł 5
Kompetentne Organy
Kraje Członkowskie powinny wyznaczyć kompetentne organy odpowiedzialne za wypełnienie zaleceń zawartych w Dyrektywie.

Artykuł 6
Monitoring
Kraje Członkowskie powinny ustalić program umożliwiający weryfikację zgodności z Dyrektywą.

Artykuł 7
Sprawozdawczość
Kraje Członkowskie powinny składać sprawozdania z (1) wyników programu monitorowania, (2) przedstawić zgodność z Dyrektywą oraz (3) kategorie i ilość licencjonowanych produktów zgodnie z Artykułem 3.
Dwa pierwsze sprawozdania powinny zostać przedstawione Komisji Europejskiej w 18 miesięcy od daty wejścia w życie przepisów dotyczących ograniczenia emisji VOC zawartych w ANEKSIE II.

Artykuł 8
Wolny Obrót
Kraje Członkowskie nie powinny zabraniać, ograniczać ani przeciwdziałać wprowadzeniu na rynek produktów, o których mowa w Dyrektywie, które w stanie gotowym do uzycia spełniają wymogi Dyrektywy.

Artykuł 9
Inspekcja
Komisja powinna przedstawić Parlamentowi Europejskiemu i Radzie:
1.) Najpóźniej do roku 2008 raport zawierający wyniki inspekcji zgodnie z Artykułem 10 Dyrektywy 2001/81/EC. Sprawozdanie to powinno zawierać:
a). szeroki zakres i możliwości zredukowania zawartości VOC w produktach nie będących przedmiotem Dyrektywy włączając w to opakowania aerozolowe na farby i lakiery.
b). możliwość wprowadzania dalszych (faza II) ograniczeń w zawartości VOC w produktach autorefinish
c). nowe aspekty socjo-ekonomiczne związane z wprowadzeniem dalszych ograniczeń (faza II) przewidzianych dla farb i lakierów.
2.) Sprawozdanie z ostatnich 30 miesięcy od daty wprowadzenia ograniczenia zawartości VOC z ANEKSU II fazy II zawierające informacje na temat rozwoju technologicznego w produkcji farb, lakierów i produktów autorefinish. Raport ten powinien przedstawiać dalsze możliwości redukcji VOC w produktach niebędących przedmiotem Dyrektywy.

Artykuł 10
Kary
Kraje Członkowskie powinny ustalić i wprowadzić w życie zasady nakładania kar za złamanie przepisów zawartych w Dyrektywie.

Aneks I
Zakres
Dla celów Dyrektywy, produkty autorefinish wymieniono poniżej. Używane są one do lakierowania pojazdów drogowych lub ich części, prowadzone jako prace naprawcze, konserwacyjne, dekoratorskie poza instalacjami produkcyjnymi:
Podkategorie produktów:
a). “preparatory and cleaning” – “produkty przygotowawcze i oczyszczające” – oznacza produkty stworzone do usuwania starych powłok i rdzy mechanicznie lub chemicznie, lub produkty do przygotowania pod nową powłokę:
(i) w skład “produktów przygotowawczych” wchodzą:
- myjka do pistoletów lakierniczych i innego sprzętu;
- roztwory do usuwania powłok malarskich;
środki odtłuszczające (także antystatyczne do plastików)
- antysilikony;
(ii) “precleaner”-“środki do oczyszczania wstępnego” ; to produkty do usuwania zanieczyszczeń powierzchni powstałych na skutek obróbki przygotowawczej powierzchni, a przed nałożeniem powłoki.
b). “bodyfiller/stopper” – “wypełniacze/kity szpachlowe” – rozumiemy przez to gęste produkty do wypełniania głębokich nierówności.
c). “primer” – “podkład gruntujący” –
w rozumieniu każda powłoka, którą nakłada się bezpośrednio na powierzchnię metalu przed zastosowaniem szpachlówki.
d). “surfacer/filer” – “podkłady/szpachle” – to powłoki nakładane bezpośrednio przed nałożeniem powłoki wierzchniej w celu podniesienia odporności na korozję i zapewnienia dobrej przyczepności powłoki wierzchniej oraz jednolitej, równej powierzchni.
e). “general metal primer” – “podkłady gruntujące ogólnego użytku” – powłoki do nakładania jako podkłady, takie jak promotory adhezji, środki do gruntowania powierzchni porowatych, podkłady mokro na mokro, podkłady na plastik, a także podkłady w sprayu.
f). “Wash primer” – “podkłady reaktywne” – to powłoki zawierające wagowo przynajmniej 0,5% kwasu fosforowego do nakładania bezpośrednio na powierzchnie metalowe w celu zapewnienia ochrony przed korozją i przyczepności.
g). “topcoat” – “powłoki nawierzchniowe” – to powłoki zawierające pigmenty jedno lub warstwowe zapewniające połysk i trwałość. Należą tu zarówno powłoki podstawowe z pigmentami jak i bezbarwne.
h). “base coating” – “powłoki bazowe” – to powłoki zawierające pigmenty, nakładane w celu zabarwienia i nadania pożądanych efektów optycznych, ale nie połysku ani odporności.
i). “celar coating” – “powłoki bezbarwne” – to powłoki transparentne zapewniające połysk i odporność.
j). “special finishes” – “środki specjalne” m – powłoki nakładane jako warstwy nawierzchniowe dla uzyskania specjalnych właściwości takich jak efekt metaliczny, perłowy, powłoki odblaskowe, teksturowe itp.

ANEKS II B
Wartości graniczne maksymalnej zawartości VOC w produktach autorefinish projekt obowiązujący od 01.01.2007 r. (tab. 1.)

ANEKS III
Metody wspomniane w artykule 3.1 (tab. 2.)
Trzeba dodać, iż projekt Dyrektywy jest w tłumaczeniu wolnym i jest niekompletny, a także po drugim czytaniu może ulec zmianom. Mamy dwa lata, aby przygotować się do tej Dyrektywy. Jest to bardzo krótki okres czasu, aby spełnić wszystkie warunki umożliwiające dalszą egzystencję w zjednoczonej Europie. Już teraz trzeba podejmować odpowiednie działania zmierzające do prawidłowych inwestycji spełniających unijne Dyrektywy. Marzeniem jest, aby pomógł nam w tym polski Rząd na bazie środków pozyskanych z Unii Europejskiej. A może powinniśmy po prostu głośniej o tym mówić i dopiero wtedy przyniesie to efekt.

Czesław Czaja
Pronet Color


B1 - prenumerata NW podstrony

Komentarze (0)

dodaj komentarz
    Nie ma jeszcze komentarzy...
do góry strony