Prawo

Prawo

ponad rok temu  28.05.2013, ~ Administrator   

Jak należy wydać świadectwo pracy w razie rozwiązania umowy o pracę z powodu długotrwałej choroby pracownika?
Świadectwo pracy należy wystawić i wydać pracownikowi po rozwiązaniu umowy o pracę, która ulegnie rozwiązaniu w dacie otrzymania przez pracownika oświadczenia pracodawcy o rozwiązaniu umowy o pracę bez wypowiedzenia z przyczyn niezawinionych przez pracownika. Jako podstawę prawną rozwiązania umowy o pracę należy podać art. 53 § 1pkt 1 litera b k.p. Jeśli pracownik umrze przed rozwiązaniem umowy o pracę, to umowa ulegnie wygaśnięciu z dniem śmierci pracownika (art. 631 § 1 k.p.).

Świadectwo pracy jest podstawowym dokumentem zawierającym informacje niezbędne do ustalenia uprawnień pracownika w kolejnym miejscu zatrudnienia lub w organach rentowych, czy urzędach pracy. Dlatego też istotne znaczenie praktyczne ma zachowanie przez pracodawcę wszelkich wymogów dotyczących wydawania i prostowania świadectw pracy. Do wydania pracownikowi świadectwa pracy powinno zasadniczo dojść niezwłocznie po rozwiązaniu lub wygaśnięciu stosunku pracy. Jeżeli nie jest możliwe natychmiastowe wydanie świadectwa, pracodawca, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia ustania stosunku pracy, powinien przesłać świadectwo pracy pracownikowi lub upoważnionej przez niego osobie pocztą albo doręczyć go w inny sposób (np. poprzez swego pracownika).

Pracodawca może rozwiązać z pracownikiem umowę o pracę bez wypowiedzenia w przypadku, gdy jest on nieobecny w pracy z powodu choroby trwającej przez okres dłuższy niż określony w art. 53 k.p. W myśl tego przepisu pracodawca może rozwiązać umowę o pracę w trybie natychmiastowym, jeżeli niezdolność pracownika do pracy wskutek choroby trwała:
- dłużej niż 3 miesiące, gdy pracownik był zatrudniony u tego pracodawcy mniej niż 6 miesięcy, lub dłużej niż łączny okres pobierania z tego tytułu wynagrodzenia i zasiłku oraz pobierania świadczenia rehabilitacyjnego przez pierwsze 3 miesiące;
- gdy pracownik był zatrudniony u tego pracodawcy co najmniej 6 miesięcy lub jeżeli niezdolność do pracy została spowodowana wypadkiem przy pracy lub chorobą zawodową.

Podkreślić należy, że art. 53 k.p. przewiduje tylko uprawnienie pracodawcy, a nie obowiązek rozwiązania umowy o pracę, dlatego nie musi on rozwiązywać umowy o pracę bez wypowiedzenia w razie długotrwałej choroby pracownika. Natomiast, jeśli pracodawca zdecyduje się na rozwiązanie umowy o pracę, to wówczas powinien złożyć pracownikowi pisemne oświadczenie o rozwiązaniu umowy z podaniem przyczyny rozwiązania umowy. Umowa o pracę rozwiąże się wtedy z dniem dotarcia do pracownika oświadczenia pracodawcy. Potwierdza to także orzecznictwo sądowe. Bowiem według uchwały Sądu Najwyższego z dnia 6 października 1998 r. (III ZP 31/98) rozwiązanie stosunku pracy bez wypowiedzenia następuje zawsze w dacie dojścia oświadczenia woli do adresata w sposób umożliwiający mu realne zapoznanie się z jego treścią (art. 61 k.c. w związku z art. 300 k.p.). Zatem tę datę należy też podać w świadectwie pracy jako datę rozwiązania umowy o pracę. Jeśli pracownik przebywa na zwolnieniu lekarskim, pracodawca może wysłać do niego innego pracownika celem wręczenia mu oświadczenia o rozwiązaniu umowy o pracę. Może także posłużyć się pocztą i przesłać pracownikowi pismo zawierające oświadczenie o rozwiązaniu umowy za zwrotnym poświadczeniem odbioru. W takim przypadku data doręczenia pracownikowi tego pisma będzie zarazem datą rozwiązania umowy o pracę, którą należy wskazać w treści świadectwa pracy.
 
Śmierć pracownika jest zdarzeniem, które powoduje ustanie stosunku pracy oraz rodzi określone obowiązki po stronie pracodawcy. Zgodnie bowiem z art. 63 1 kodeksu pracy stosunek pracy, niezależnie od podstawy jego nawiązania (czyli niezależnie czy jest to umowa o pracę, powołanie lub mianowanie), wygasa z dniem śmierci danego pracownika. Oznacza to, że datę śmierci pracownika należy wskazać w świadectwie pracy jak datę ustania umowy o pracę.

Zgodnie z § 3 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 15 maja 1996 r. (Dz.U. 1996 r. Nr 60, poz. 282) w sprawie szczegółowej treści świadectwa pracy oraz sposobu i trybu jego wydawania i prostowania, w razie wygaśnięcia stosunku pracy z powodu śmierci pracownika, pracodawca sporządza świadectwo pracy i włącza je do akt osobowych zmarłego pracownika. Tak więc, w aktach zmarłego pracownika powinno być zawsze złożone jego świadectwo pracy. Ponadto, pracodawca zobowiązany jest na wniosek członka rodziny zmarłego pracownika, a także innej osoba będącej jego spadkobiercą do wydania jej świadectwa pracy zmarłego.

mgr Robert Gorczyca
prawnik, specjalista ds. bhp

Jak się czujesz po przeczytaniu tego artykułu ? Głosów: 5

 • 5
  ZADOWOLONY
 • 0
  ZASKOCZONY
 • 0
  POINFORMOWANY
 • 0
  OBOJĘTNY
 • 0
  SMUTNY
 • 0
  WKURZONY
 • 0
  BRAK SŁÓW

Komentarze (0)

dodaj komentarz
Aby dodać komentarz musisz podać wynik
  Nie ma jeszcze komentarzy...
do góry strony