Prawo

Prawo

ponad rok temu  28.04.2021, ~ Administrator,   Czas czytania 4 minuty

Koronawirus – ważne dla pracodawcy i pracownika (cz. 11)

Czy w związku z epidemią koronawirusa można zwolnić pracownika tymczasowego? Pracodawca użytkownik może zrezygnować z pracy świadczonej przez pracownika tymczasowego w każdym momencie. Wystarczy, że o podjętej decyzji zawiadomi na piśmie agencję pracy tymczasowej i poda przewidywany termin zakończenia pracy.

Możliwość rozwiązania stosunku pracy z pracownikiem tymczasowym zależy od rodzaju umowy i zawartych w niej ustaleń stron. Rozwiązania umowy o pracę dokonuje pracodawca, a więc agencja pracy tymczasowej. Natomiast pracodawca użytkownik w każdym czasie i bez względu na rodzaj umowy może zrezygnować z wykonywania pracy przez pracownika tymczasowego.

Wypowiedzenie umowy o pracę
W przypadku zawarcia z pracownikiem tymczasowym umowy o pracę na czas określony agencja pracy tymczasowej będzie miała prawo wypowiedzenia umowy tylko wtedy, gdy takie prawo zostanie w umowie wyraźne przewidziane. Warunek ten nie dotyczy ogłoszenia upadłości lub likwidacji agencji pracy tymczasowej.
W umowie o pracę zawartej na czas określony strony mogą przewidzieć możliwość wcześniejszego rozwiązania tej umowy przez każdą ze stron:

  • za 3-dniowym wypowiedzeniem, gdy umowa o pracę została zawarta na okres nieprzekraczający 2 tygodni,
  • za tygodniowym wypowiedzeniem, gdy umowa o pracę została zawarta na okres dłuższy niż 2 tygodnie.

Umowa o pracę na czas wykonania określonej pracy nie podlega wypowiedzeniu.
Wcześniejsze rozwiązanie umowy zawartej z pracownikiem tymczasowym jest również dopuszczalne za porozumieniem stron.

Rezygnacja z pracownika tymczasowego
Co do zasady, umowa o pracę zawarta z pracownikiem tymczasowym rozwiązuje się z upływem ustalonego między stronami okresu wykonywania pracy tymczasowej na rzecz danego pracodawcy użytkownika.
Przepisy ustawy dają jednak pracodawcy użytkownikowi możliwość rezygnacji z pracownika tymczasowego w każdym czasie przed upływem okresu, na jaki została zawarta umowa z pracownikiem tymczasowym. Pracodawca użytkownik, który chce zrezygnować z wykonywania pracy przez pracownika tymczasowego przed upływem okresu wykonywania pracy tymczasowej uzgodnionego z agencją pracy tymczasowej, zawiadamia agencję pracy tymczasowej na piśmie o przewidywanym terminie zakończenia wykonywania pracy tymczasowej przez pracownika tymczasowego. Zawiadomienie to powinno zostać złożone w miarę możliwości z wyprzedzeniem uwzględniającym obowiązujący strony umowy o pracę okres wypowiedzenia tej umowy. Nie jest to jednak obowiązkowe. Pracodawca może złożyć przedmiotowe zawiadomienie agencji w każdym czasie. Nie jest przy tym związany żadnymi ograniczeniami – nie musi także uzasadniać swojej decyzji.
WAŻNE! Rezygnacja z pracownika tymczasowego nie wymaga uzasadnienia ze strony pracodawcy użytkownika, a także nie wyklucza możliwości zgłoszenia zapotrzebowania na innego pracownika tymczasowego, również na to samo stanowisko.

Przykład: Pracodawca został zmuszony do redukcji zatrudnienia z powodu trudnej sytuacji ekonomicznej firmy. Zatrudnia 100 pracowników, a więc mają do niego zastosowanie przepisy ustawy o tzw. zwolnieniach grupowych. W grupie pracowników wytypowanych do zwolnienia znalazło się 16 osób. Jednocześnie pracodawca zawiadomił agencję pracy tymczasowej o tym, że rezygnuje z 8 pracowników tymczasowych, którzy świadczyli u niego pracę. W przedstawionej sytuacji pracodawca nie musi stosować określonej w ustawie procedury dotyczącej zwolnień grupowych, ponieważ pracowników tymczasowych nie wlicza się do limitu 10% pracowników, z którymi rozwiązywany jest stosunek pracy.
W razie faktycznego zaprzestania wykonywania przez pracownika tymczasowego pracy tymczasowej na rzecz pracodawcy użytkownika z powodu niestawienia się do pracy bez usprawiedliwienia przyczyn nieobecności w pracy albo odmowy dalszego wykonywania pracy tymczasowej na jego rzecz pracodawca użytkownik zawiadamia niezwłocznie agencję pracy tymczasowej o terminie i okolicznościach zaprzestania wykonywania pracy przez pracownika tymczasowego. W sytuacji gdy pracownik tymczasowy dopuści się któregoś z działań wymienionych w art. 52 k.p., może z nim zostać rozwiązany stosunek pracy bez wypowiedzenia.

Świadectwo pracy
Agencja pracy tymczasowej wydaje pracownikowi tymczasowemu świadectwo pracy dotyczące łącznego zakończonego okresu zatrudnienia w tej agencji, objętego kolejnymi umowami o pracę, nawiązanymi w okresie nie dłuższym niż 12 kolejnych miesięcy. Świadectwo pracy wydaje się w dniu upływu tego terminu. Jeżeli jednak rozwiązanie lub wygaśnięcie umowy o pracę nawiązanej przed upływem 12 kolejnych miesięcy przypada po upływie tego terminu, świadectwo pracy wydaje się w dniu rozwiązania lub wygaśnięcia takiej umowy o pracę. Jeżeli wydanie świadectwa pracy we wskazanych terminach nie jest możliwe, agencja pracy tymczasowej, nie później niż w terminie kolejnych 7 dni, przesyła albo doręcza świadectwo pracy pracownikowi tymczasowemu lub osobie upoważnionej przez niego na piśmie do odebrania świadectwa pracy (art. 18a ustawy o zatrudnianiu pracowników tymczasowych).
Pracownik tymczasowy może również wystąpić z wnioskiem o wydanie świadectwa pracy przed upływem 12 miesięcy zatrudnienia w danej agencji, jeżeli doszło do rozwiązania lub wygaśnięcia umowy o pracę tymczasową. W takim przypadku agencja pracy tymczasowej wydaje świadectwo pracy w ciągu 7 dni od zgłoszenia wniosku przez pracownika. Jeżeli jego wydanie w tym terminie nie jest możliwe, agencja pracy tymczasowej, nie później niż w terminie kolejnych 7 dni, przesyła albo doręcza świadectwo pracy pracownikowi tymczasowemu lub osobie upoważnionej przez niego na piśmie do odebrania świadectwa pracy.
WAŻNE! Jeżeli pracownik tymczasowy nie wystąpił o wydanie świadectwa pracy wcześniej, agencja pracy tymczasowej wydaje mu jedno zbiorcze świadectwo pracy po upływie 12 miesięcy od rozpoczęcia zatrudnienia.

Podstawa prawna: art. 13, 18, 18a, 18b ustawy z 9 lipca 2003 r. o zatrudnianiu pracowników tymczasowych (Dz. U. nr 166, poz. 1608 ze zm.).

mgr Robert Gorczyca
prawnik, ekspert prawa pracy
specjalista ds. BHP
inspektor ochrony przeciwpożarowej

Komentarze (0)

dodaj komentarz
Aby dodać komentarz musisz podać wynik
    Nie ma jeszcze komentarzy...
do góry strony