Prawo

Prawo

ponad rok temu  28.05.2013, ~ Administrator,   Czas czytania 3 minuty

Porady prawne

Ciekawe pytania

- Czy dla pracownika, który kiedyś był już zatrudniony w tym samym zakładzie pracy, należy zakładać nowe akta osobowe?
Przepisy prawa pracy nie nakładają na pracodawcę obowiązku fizycznego wyodrębnienia teczek dla poszczególnych umów o pracę zawieranych z danym pracownikiem. Wszystkie dokumenty mogą więc znajdować się w jednej teczce. Dla porządku i ułatwienia sobie pracy warto jednak prowadzić osobno akta dla poszczególnych umów o pracę danego pracownika. Należy jednak pamiętać, że każde akta osobowe powinny mieć: część A (czyli dokumenty dotyczące ubiegania się danej osoby o zatrudnienie – np. kwestionariusz osobowy, świadectwa pracy z poprzednich miejsc pracy), część B (czyli dokumenty dotyczące przebiegu zatrudnienia, np. umowę o pracę, czy dokumenty dotyczące wykonywania przez pracownika powszechnego obowiązku obrony) oraz część C (czyli dokumenty związane z ustaniem zatrudnienia, np. oświadczenie o wypowiedzeniu umowy o pracę, kopię świadectwa pracy).

- Jakie dokumenty znajdujące się w aktach osobowych powinny być podpisane przez pracownika?
Większość dokumentów znajdujących się w aktach osobowych pracownika musi zawierać jego podpis. W pierwszej kolejności do części A akt osobowych załącza się m.in. podpisany przez pracownika kwestionariusz osobowy. Wśród dokumentów podpisanych przez pracownika, które zamieszczamy w części B akt, muszą się znaleźć przede wszystkim: umowa o pracę, a jeżeli umowa nie została zawarta na piśmie - potwierdzenie ustaleń co do rodzaju umowy oraz jej warunków. Należy też dopilnować, ażeby pracownik złożył do akt pisemne potwierdzenie zapoznania się przez niego z: treścią regulaminu pracy, z informacjami dotyczącymi obowiązującej dobowej i tygodniowej normy czasu pracy, częstotliwości wypłaty wynagrodzenia za pracę, urlopu wypoczynkowego oraz długości okresu wypowiedzenia umowy oraz z przepisami i zasadami dotyczącymi bezpieczeństwa i higieny pracy, z zakresem informacji objętych tajemnicą określoną w obowiązujących ustawach dla umówionego z pracownikiem rodzaju pracy, a także z obwieszczeniem, o którym mowa w art. 150 Kodeksu pracy. Jeśli pracownik jest rodzicem lub opiekunem dziecka, powinien złożyć pisemne oświadczenie o zamiarze lub o braku zamiaru korzystania z uprawnień związanych z posiadaniem dzieci. Jeśli pracownik jest uprawiony do urlopu wychowawczego i chce skorzystać z możliwości obniżenia wymiaru czasu pracy, taki wniosek należy także złożyć do jego akt. Spośród innych dokumentów podpisanych przez pracownika w części B jego akt można też często znaleźć: wnioski pracownika dotyczące ustalenia indywidualnego rozkładu jego czasu pracy, stosowania do niego systemu skróconego tygodnia pracy, a także stosowania do niego systemu czasu pracy, w którym praca jest świadczona wyłącznie w piątki, soboty, niedziele i święta. Natomiast w części C musimy zamieścić: oświadczenie pracownika o wypowiedzeniu albo rozwiązaniu umowy o pracę.

- W której części akt osobowych zamieszcza się umowę o zakazie konkurencji obowiązującym i w trakcie zatrudnienia, i po jego ustaniu?
W takiej sytuacji oryginał umowy najlepiej zamieścić w części B akt, natomiast do części C włożyć kserokopię tej umowy. W części B gromadzimy bowiem dokumenty związane z przebiegiem zatrudnienia, natomiast w części C dokumenty związane z jego ustaniem. Nie ma potrzeby zwracać się do pracownika o podpisanie umowy w większej ilości egzemplarzy niż 2, czyli dla pracodawcy i dla pracownika.

Podstawa prawna:
Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 28 maja 1996 r. w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika (Dz. U. nr 62, poz. 286 ze zm.).

Robert Gorczyca, prawnik

Komentarze (0)

dodaj komentarz
Aby dodać komentarz musisz podać wynik
    Nie ma jeszcze komentarzy...
do góry strony